OCTOBER 04, 2022 Od Administrator

Izmjene Opštih uslova - 9. 9. 2022.


PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .BA 

(Download)

 

Na osnovu člana 129. Zakon o obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj: 33/17, 20/40, 35/20 i 39/21 ) i člana 55 Statuta Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 9. (devetoj) vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2021 godine d o n o s i

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .BA

 

Član 1.

U Pravilniku o općim uvjetima za registraciju i korištenje naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba broj: 02-81-/19 od 28.05. 2019 godine (dalje: Pravilnik) u članu 2. dodaju se alineje 23) i 24).

“23) Period mirovanja je status u kojem se nalazi naziv domena koji nije produžen, a kojem je istekao period zakupa. Za vrijeme trajanja perioda mirovanja naziv domena nije deaktiviran ali je onemogućena bilo koja radnja ili akcija na ovom nazivu domena. Period mirovanja traje 30 dana od datuma isteka zakupa naziva domena.“

“24) Authinfo code je kod kojim se administriranje naziva domena prebacuje sa jednog registrara na drugog.“

 

 

Član 2.

U članu 3. se mijenja stav (2) i glasi:

“2) Za registraciju poddomena .edu.ba, .gov.ba, .mil.ba, .net.ba i .org.ba potrebno je dostaviti kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti ili drugi dokument kojim se može dokazati da pravno lice ispunjava uvjete iz Općih uvjeta za registraciju ovih poddomena.“

 

Član 3.

U članu 12. stav (2) riječ članom 26. zamjenjuje se riječju „članom 27.“


Član 4.

Član 14. se mijenja i glasi:

„Član 14

1) Administrativni kontakt je osoba koja je imenovana od strane registranta da vrši sve radnje u vezi sa administriranjem naziva domena.
2) Administrativni kontakt naziva domena može zatražiti:
a) izmjenu podataka o administrativnom, tehničkom i kontaktu za plaćanje,
b) izmjenu podataka o name serverima.“


Član 5.

U članu 17. u stavu 1) briše se rečenica „Registrar će zatraženu izmjenu procesuirati najkasnije u roku od pet dana od datuma kada je izmjena zatražena.“

Nakon stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi “Registrar će izmjenu procesuirati najkasnije u roku od pet dana od dana kada je izmjena zatražena.”


Član 6.

U članu 22. Pravilnika iza riječi “registracije.” briše se dio odredbe koji glasi: “Ukoliko se registrant nije izvršio produženje zakupa naziva domena, naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana. Karantin status prestaje istekom roka od 30 dana ili ukoliko registrant izvrši produženje zakupa naziva doena koji se nalazi u tom status I uplati naknadu za reaktivaciju istog.”Član 7.

U članu 24. u stavu (1) se na kraju teksta briše tačka i dodaju riječi koje glase “te drugim izuzetnim slučajevima.”Član 8.

Nakon člana 25. Pravilnika dodaje se novi član 26. koji glasi:

“Član 26.

(period mirovanja)

(1) Ukoliko registrant nije izvršio produženje zakupa naziva domena, naziv domena ulazi u tzv. period mirovanja unutar kojeg nije moguće izvršiti bilo koju radnju dok se ne izvrši produženje zakupa naziva domena.

(2) Nakon isteka perioda mirovanja naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana. Karantin status prestaje istekom roka od 30 dana ili ukoliko registrant izvrši produženje perioda zakupa naziva domena koji se nalazi u tom statusu i uplati naknadu za reaktivaciju istog.”

Članovi od 26. do 34. postaju članovi od 27. do 35.

 

Član 9.


U članu 27. u stavu (1) iza alineje h) dodaje se nova alineja i) koja glasi: “i) je došlo do prestanka postojanja pravnog lica, odnosno smrti fizičkog lica.”

 

Član 10.

U članu 28. Pravilnika u stavu 1) riječ “član 26.” zamjenjuje se riječima “član 27.”

 

Član 11.

U članu 29 . u stavovima (2) i (3) riječ “član 26.” zamjenjuje se riječima “član 27.”

U članu 29. u stav (3) iza riječi alineja h) dodaje se tekst “i alineja i).”

 

Član 12.


Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i počinju se primjenjivati od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

 

 

Povezani tekstovi


OCTOBER 04, 2022

Opšti uslovi - Prečišćeni tekst

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA
(prečišćeni tekst)

OCTOBER 04, 2022

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA

FEBRUARY 25, 2022

Novi portal www.nic.ba

Predstavljamo novi nic.ba portal. Pored izmjenjenog izgleda nove funkcionalnosti su također predmet ove promjene. Od novih funkcionalnosti izdvajamo promjene u dijelu pregleda naziva domena, u dijelu vođenja podataka o uplatama, unos IPV6 adresa kao glue recorda za name server. Pored pomenutih, u