OCTOBER 04, 2022 Od Administrator

Opšti uslovi - Prečišćeni tekst


OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA
(prečišćeni tekst)

(Download)

 

 

 

Na osnovu člana 39 . stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 19. 04. 2019. godine, d o n o s i

 

OPŠTE USLOVE O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet) (1) Opštim uslovima o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba (u daljnjem tekstu: Opšti uslovi), uređuju se pitanja registracije i korištenja naziva domena ispod državnog internetskog domena (country code Top Level Domain – ccTLD) Bosne i Hercegovine .ba, prava i obaveze, te međusobni odnosi Registra .ba domena, Registrara, Registranata i eventualnih trećih zainteresovanih lica.

 

DIO DRUGI - POJMOVI

 

Član 2.
(Definicije i pojmovi) (1) Internet je globalna računarska mreža na koju se priključuju računarske mreže i računari širom svijeta koji koriste TCP/IP protokol za međusobnu komunikaciju.
(2) TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protokol) je skup komunikacijskih protokola, odnosno pravila koje koriste računari da bi komunicirali unutar računarske mreže (RFC 791 i RFC 1122).
(3) UDP (User Datagram Protocol) omogućuje slanje kratkih poruka (datagram) između aplikacija na umreženim računarima (RFC 768 i RFC 8085).
(4) Naziv domena je alfanumerička oznaka ili simbolička adresa računara na Internetu. Naziv domena je hijerarhijski organizovan i sastoji se od više alfanumeričkih segmenata razdvojenih tačkom. Posljednji segment predstavlja tzv. TLD (top level domain) – naziv domena najvišeg nivoa. 
(5) DNS (Domain Name System) je sistem koji simbolička imena, tj. imena naziva domena prevodi u numeričke adrese koje koriste računari na Internetu u međusobnoj komunikaciji. 
(6) Name server je jedan od osnovnih zapisa "DNS protokola" koji imenuje autoritativni DNS server odgovoran za registrovani domen. Autoritativni DNS server može dati odgovor na neki upit bez potrebe za daljnjom rezolucijom.
(7) .ba domen predstavlja državni domen Bosne i Hercegovine.
(8) Poddomen je domen koji se "hijerarhijski" nalazi ispod domena višeg nivoa.
(9) ccTLD (country code Top Level Domain) je državni domen koji je identičan dvoslovnoj ili troslovnoj oznaci države prema ISO 3166 standardu.
(10) gTLD (Generic Top Level Domain) je generički domen koji koristi globalna internetska zajednica, tj. to je domen međunarodnog (geografski globalnog) tipa. Lista generičkih domena se mijenja i objavljena je na službenim stranicama ICANN-a.
(11) ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je neprofitna internetska korporacija sa sjedištem u Marina Del Rey-u (Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) za dodjeljivanje imena i brojeva, a upravlja sistemom imenovanja domena najvišeg nivoa na Internetu.
(12) NIC.BA (Registrator) je web adresa na kojoj se nalazi aplikacija kroz koju se vrši rezervacija naziva .ba domena i koja sadrži sve podatke o registrantima registriranih naziva domena. 
(13) Registar je administrator državnog top level domena TLD Bosne i Hercegovine .ba, ovlašten od relevantnih institucija, koji je odgovoran za upravljanje i dodjelu naziva domena ispod .ba naziva domena.
(14) Registrar je pravno lice koje ispunjava opće i tehničke uvjete za podršku registru naziva .ba domena, a ovlašten je od registra.
(15) Registrant je pravno ili fizičko lice koje u skladu sa Opštim uslovima registrira i na određeni vremenski period koristi dodijeljeni naziv domena.
(16) EPP (Extensible Provisioning Protocol) je fleksibilan protokol namijenjen dodjeljivanju objekata unutar registra putem interneta. Razlog za EPP je stvaranje robusnog i fleksibilnog protokola koji osigurava komunikaciju između registranta naziva domena i registra.
(17) API (Application Programming Interface) je software koji omogućuje da dvije aplikacije međusobno komuniciraju.
(18) RFC (Requests for Comments) je serija zabilješki (vođenih od 1969. godine), a u vezi sa internetom (prethodno ARPANET). Zabilješke razmatraju različite aspekte računarskih komunikacija sa fokusom na mrežne protokole, procedure, programe i koncepte.
(19) Aktivacija traženog naziva .ba domena podrazumijeva da je registrant registru dostavio sve potrebne podatke, uključujući podatke o name serverima i njihovim pripadajućim IP adresama.
(20) IP adresa je jedinstvena numerička adresa računara na internetu.
(21) Status čekanja je status u kojem se naziv domena nalazi kada se vodi spor oko prava korištenja istog. Korisnik će nastaviti koristiti sporni naziv domena i vršiti produženje zakupa, ali neće moći izvršiti niti jednu drugu radnju predviđenu Opštim uslovima.
(22) Karantin status je status u kojem se nalazi naziv domena koji je deaktiviran, ali koji još uvijek nije slobodan za registraciju od trećih lica.
(23) Period mirovanja je status u kojem se nalazi naziv domena koji nije produžen, a kojem je istekao period zakupa. Za vrijeme trajanja perioda mirovanja  naziv domena nije deaktiviran ali je onemogućena bilo koja radnja ili akcija na ovom nazivu domena. Period mirovanja traje 30 dana od datuma isteka zakupa naziva domena.(23) Period mirovanja je status u kojem se nalazi naziv domena koji nije produžen, a kojem je istekao period zakupa. Za vrijeme trajanja perioda mirovanja  naziv domena nije deaktiviran ali je onemogućena bilo koja radnja ili akcija na ovom nazivu domena. Period mirovanja traje 30 dana od datuma isteka zakupa naziva domena.
(24) Authinfo code je kod kojim se administriranje naziva domena prebacuje sa jednog registrara na drugog.

 

DIO TREĆI - KATEGORIZACIJA NAZIVA DOMENA ISPOD ccTLD DOMENA .ba

 

Član 3.
(Poddomene) (1) .ba domen je nacionalni domen Bosne i Hercegovine i temelj njene prepoznatljivosti u virtuelnom svijetu na Internetu. ccTLD .ba domen je u skladu sa međunarodnim preporukama ICANN-a, tj. RFC 1591, podijeljen na standardne poddomene: 

a) .com.ba – delegiran,

b) .edu.ba – predviđen za registraciju od strane institucija koje se bave obrazovanjem: osnovne, srednje i stručne škole registrovane pri nadležnim ministarstvima, te privatne škole, kao i privrednih subjekata (firmi) koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i čija je primarna djelatnost edukacija ili obuka,

c) .gov.ba – predviđen za registraciju od strane organa svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine i državnih agencija,

d) .mil.ba – predviđen za registraciju od strane vojnih organa,e) net.ba –predviđen za registraciju od strane subjekata koji su legalni davaoci internetskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine

f) .org.ba – predviđen za registraciju od strane organizacija i udruženja građana, kulturnih ustanova, muzeja, pozorišta i drugih neprofitnih pravnih lica. 


(2) Za registraciju poddomena .edu.ba, .gov.ba, .mil.ba, .net.ba i .org.ba potrebno je dostaviti kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti ili drugi dokument kojim se može dokazati da pravno lice ispunjava uvjete iz Općih uvjeta za registraciju ovih poddomena.

 

DIO ČETVRTI - OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DODJELU NAZIVA DOMENA

 

Član 4.
(Naziv domena)

 

(1) Naziv domena ne smije predstavljati izraz rasne, vjerske ili nacionalne netrpeljivosti, govora mržnje. Naziv domena mora biti u skladu sa općeprihvaćenim standardima pristojnosti i morala. 
(2) Naziv domena može biti bilo koji skup znakova koji zadovoljava uvjete iz ovih Opštih uslova.

 

Član 5.
(Tehnički uslovi)(1) Naziv domena ispod .ba domena predstavlja niz znakova, a mora ispunjavati sljedeće tehničke uslove:

a) sastoji se isključivo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleskog alfabeta (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), brojevi od 0 do 9 i znak crtice (-),
b) prvi i posljednji znak u nizu ne može biti znak crtice ”-”, niti u nizu može biti znak crtice ”-” dva puta uzastopno i
c) sastoji se od najmanje tri, a najviše 63 znaka. 

(2) Izuzetak čine nazivi domena pod .edu.ba, .org.ba, .net.ba, .gov.ba i .mil.ba koji se  sastoje se od najmanje dva, a najviše 63 znaka.

 

DIO PETI - PRAVO NA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA

 

Član 6.
(Registranti) 


(1) Subjekti koji mogu registrirati i koristiti naziv domena, u skladu sa članovima 4. i 5. Opštih uslova su: 

a) pravna lica registrovana u odgovarajućim registrima;
b) punoljetna fizička lica;
c) međunarodne organizacije koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine; 

(2) Sva lica, kojima je Opštim uslovima omogućeno da imaju prava korištenja, mogu registrirati i koristiti naziv domena neposredno ispod .ba domena, po principu “nazivdomena.ba” kao i nazive poddomena koje administrira registar.

 

Član 7.
(Broj domena) 

 

(1) Sva lica navedena u članu 6. mogu registrovati i koristiti neograničen broj naziva .ba domena.

 

Član 8.
(Domene od posebnog interesa) 

 

(1) Registar zadržava pravo da u izuzetnim slučajevima registrira domene koji su od posebnog interesa za državu Bosnu i Hercegovinu i registra.

 

DIO ŠESTI - NAKNADE I TROŠKOVI U VEZI SA UPRAVLJANJEM NAZIVOM DOMENA

 

Član 9.
(Naknada) (1) Na ime poslova registracije i administracije naziva domena plaća se naknada. Visina naknade je određena cjenovnikom koji donosi registar. Ovlašteni registrari sami određuju visinu naknade koja se plaća na ime poslova registracije i administracije naziva domena.
(2) Troškovi u vezi sa djelatnosti upravljanja nazivom .ba domena odnose se na: 
a) uspostavu, održavanje i unapređenje tehničkih resursa potrebnih za funkcioniranje .ba domena,
b) administrativne poslove u vezi sa funkcioniranjem .ba domena,
c) članarine u međunarodnim tijelima u vezi sa upravljanjem internetskim nazivima domena i
d) troškove poštarine i drugih oblika komuniciranja.

 

DIO SEDMI - OVLAŠTENI REGISTRARI

 

Član 10.
(Registrari) (1) Ovlašteni registrari naziva .ba domena su pravna lica koji imaju važeći ugovor sa registrom.
(2) Registracija i korištenje naziva domena preko registrara kao i promjena registrara je regulirana Pravilima o radu ovlaštenih registrara bosansko-hercegovačkog nacionalnog internet .ba domena. Popis svih ovlaštenih registrara nalazi se na web stranici registra.
(3) Registar djeluje i kao registrar.

 

DIO OSMI - PODACI O REGISTRACIJI NAZIVA DOMENA

 

Član 11.
(Registrator) (1) Registar vodi javni registrator o registriranim nazivima .ba domena. Registrator sadrži ažurirane podatke o nazivima domena ispod .ba domena koje je registar registrirao prema odredbama Opštih uslova. Dio podataka se objavljuje javno na web stranici registra. 
(2) Registrant ima pravo zatražiti da njegovi podaci ne budu objavljeni u web stranici registra. To je dodatna usluga za koju se podnosi zahtjev i za koju je cjenovnikom predviđena naknada.

 

Član 12.
(Podaci koji se evidentiraju) 

 

(1) Za svaki pojedinačni naziv domena evidentiraju se sljedeći podaci: 
a) naziv domena,
b) period zakupa naziva domena,
c) svrha u koju će se koristiti naziv domena,
d) o registrantu,e) o registraru,
f) administrativnom kontaktu,g) tehničkom kontaktu,
h) kontaktu za plaćanje,
i) name serverima. 

(2) Registar zadržava pravo da, pored gore navedenih, traži i druge podatke koje smatra potrebnim. Registar sâm ili u saradnji sa registrarom može vršiti provjeru dostavljenih podataka. Ukoliko se utvrdi da su podaci netačni ili nepotpuni, registar će zahtijevati da se podaci ažuriraju. Ukoliko se podaci ne ažuriraju, naziv domena se deaktivira u skladu sa članom 27. Općih uvjeta.

 

Član 13.
(Registrant)  (1) Registrant imenuje administrativni, tehnički i kontakt za plaćanje.  

(2) Registrant može zatražiti: 

a) promjenu registranta u skladu sa članom 23. Opštih uslova,
b) promjenu podataka o registrantu,
c) promjenu svih drugih podataka,
d) deaktivaciju i brisanje registrovanog naziva domena.

 

Član 14.
(Administrativni kontakt) (1) Administrativni kontakt je osoba koja je imenovana od strane registranta da vrši sve radnje u vezi sa administriranjem naziva domena.

(2) Administrativni kontakt naziva domena može zatražiti:

a) izmjenu podataka o administrativnom, tehničkom i kontaktu za plaćanje,
b) izmjenu podataka o name serverima.

 

Član 15.
(Tehnički kontakt) (1) Tehnički kontakt je osoba koja je imenovana od registranta za saradnju s registrarom u postupcima aktivacije naziva domena i ažuriranja podataka o name serverima. To može biti registrant ili drugo pravno ili fizičko lice koje je imenovao registrant. 

(2) Tehnički kontakt može zatražiti: 

a) izmjenu podataka o tehničkom kontaktu i
b) izmjenu podataka o pripadajućim name serverima.

 

Član 16.
(Kontakt za plaćanje) (1) Kontakt za plaćanje bilo koje lice koje registrant imenuje sa ciljem ažuriranja pitanja koja se tiču novčanih naknada predviđenih za registriranje i korištenje naziva .ba domena.

(2) Kontakt za plaćanje može zatražiti izmjene podataka o kontaktu za plaćanje.

 

DIO DEVETI - PROMJENA PODATAKA

Član 17.
(Način promjene podataka)(1) Promjene podataka vrše se online, putem sistema koji je obezbijedio registrar. (1) Promjene podataka vrše se online, putem sistema koji je obezbijedio registrar. 

(2) Jedino u izuzetnim slučajevima podatke je moguće izmijeniti putem dopisa nakon što se izvrši uplata naknade predviđene cjenovnikom za tu radnju.

(3) Registrar će izmjenu procesuirati najkasnije u roku od pet dana od dana kada je izmjena zatražena.”

 

DIO DESETI - PROCES REGISTRACIJE DOMENA

 

Član 18.
(Slanje podataka)(1) Proces registracije započinje odabirom naziva domena koji se želi registrovati i slanjem podataka registraru čime se daje saglasnost za obradu tih podataka.

 

Član 19.
(Usklađenost sa Opštim uslovima)(1) Nakon dostavljanja podataka registrar provjerava iste u smislu usklađenosti sa Opštim uslovima. Ukoliko su naziv domena i dostavljeni podaci u skladu sa Opštim uslovima naziv domena se registruje, odnosno i aktivira ukoliko su dostavljeni podaci o name serverima.

(2) Registrar preko kojeg se naziv domena registruje zadržava pravo da po potrebi zahtjeva i dostavljanje dodatnih podataka.

 

Član 20.
(Ugovorni odnos)(1) Radnjom registracije registrar i registrant stupaju u ugovorni odnos uređenim ovim Opštim uslovima. 

(2) Stupanjem u ugovorni odnos  registrant izjavljuje i prihvata da, prema svojim najboljim saznanjima i iskrenim uvjerenjima, registracija traženog naziva domena nije u suprotnosti sa pravom intelektualne svojine trećih lica ili nekog drugog prava te da naziv domena registruje u skladu sa načelom savjesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja i da će isti koristiti u skladu sa Opštim uslovima.

 

Član 21.
(Nazivi domena koji se neće registrovati)(1) Registrar neće registrovati nazive domena za koje nisu dostavljeni podaci u skladu sa Opštim uslovima ili ukoliko nisu dostavljeni dodatni podaci i informacije u skladu sa članom 12. Opštih uslova.

 

DIO JEDANAESTI - TRAJANJE ZAKUPA NAZIVA DOMENA

 

Član 22.
(Period zakupa)(1) Naziv domena .ba može se zakupiti na period od jedne do najviše pet godina. Istekom inicijalnog perioda zakupa može se izvršiti produženje zakupa. Produženi zakup naziva domena teče od datuma isteka trenutne registracije.

 

DIO DVANAESTI - PROMJENA REGISTRANTA

 

Član 23.
(Načini promjene registranta)(1) Naziv domene se može ustupiti drugom licu na korištenje u sljedećim slučajevima: 

a) na osnovu sporazumnog pristanka prethodnog i budućeg registranta,
b) na osnovu sporazuma o nagodbi u postupku medijacije,
c) na osnovu sudskog rješenja ili pravomoćne presude. 

(2) Promjena registranta se vrši nakon što se uplati cjenovnikom predviđena naknada. Ovim prethodni registrant istupa, a budući stupa u ugovorni odnos sa registrarom.
(3) Promjena registranta ne utiče na period zakupa tog naziva domena.

 

Član 24.
(Kada se ne naplaćuje promjena registranta) (1) Promjena registranta se neće naplaćivati u slučajevima kada je riječ o preregistraciji pravnog lica ili preimenovanju fizičkog lica.

 

DIO TRINAESTI - POTVRDA

Član 25.
(Potvrda)(1) Na osnovu pisanog zahtjeva registranta registar može izdati potvrdu o zakupu određenog naziva domena. Registrant je dužan navesti razloge zbog kojih spomenutu potvrdu traži. Potvrda se izdaje tek nakon što je uplaćena naknada za izdavanje potvrde u skladu sa važećim cjenovnikom.

 

Član 26.
(Razdoblje mirovanja)

 

(1) Ukoliko registrant nije izvršio produženje zakupa naziva domena, naziv domena ulazi u tzv. period mirovanja unutar kojeg nije moguće izvršiti bilo koju radnju dok se ne izvrši produženje zakupa naziva domena.

(2) Nakon isteka perioda mirovanja naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana. Karantin status prestaje istekom roka od 30 dana ili ukoliko registrant izvrši produženje perioda zakupa naziva domena koji se nalazi u tom statusu i uplati naknadu za reaktivaciju istog.”

 

 

 

DIO ČETRNAESTI - DEAKTIVIRANJE, REAKTIVIRANJE I BRISANJE NAZIVA DOMENA

 

Član 27.
(Uslovi za deaktivaciju naziva domena)

 

Registrar će pristupiti deaktivaciji nazivi domena ukoliko:Registrar će pristupiti deaktivaciji nazivi domena ukoliko:

a) to zahtjeva registrant;
b) je takvu odluku donio nadležni sud;
c) naknadno ustanovi da je registrant u postupku registracije naveo pogrešne ili nevažeće podatke i dokumentaciju ukoliko se ista zahtjeva;
d) registrant nije dostavio promjene obaveznih podataka o sebi ili o svrsi u koju će koristiti naziv domena;
e) registrant zloupotrebljava naziv domena na način da ga ne koristi u skladu sa svrhom zbog kojeg ga je registrirao;
f) registrant ne poštuje svoje obaveze i odgovornosti;
g) registrant nije uplatio naknadu za produženje zakupa naziva domena;
h) se naknadno ustanovi da sam naziv domena nije u skladu sa Opštim uslovima; 
i) je došlo do prestanka postojanja pravnog lica, odnosno smrti fizičkog lica. 

(2) Registrant nema pravo na puni ili djelimični povrat uplaćenih sredstava za registraciju ili obnovu zakupa naziva domena u slučaju deaktivacije naziva domena.

(3) U slučaju iz stava 1. alineja e) ovog člana registar će upozoriti registranta da taj nedostatak ispravi u roku od 10 dana. Ako registrant nakon isteka roka od 10 dana ne postupi u skladu sa upozorenjem, pristupa se deaktivaciji tog naziva domena.

(4) Registrar će obavijest o deaktivaciji naziva domena poslati najmanje 24 sata nakon izvršene deaktivacije na e-mail registranta.

 

Član 28.
(Karantin status i reaktivacija)(1) Radnjom deaktivacije u slučajevima iz člana 27. Stav 1. alineja, c), d), e), f), g) naziv domena ulaze u karantin status koji traje 30 dana.

(2) Registrant može u zatražiti reaktivaciju naziva domena koji se nalazi u karantin statusu i to kada se isprave svi nedostaci zbog kojih je naziv domena i deaktiviran.

 

Član 29.
(Brisanje naziva domena)(1) Brisanje naziva domena iz registratora vrši se 30 dana od prebacivanja naziva domena u karantin status.

(2) U slučajevima iz člana 27. Stav 1. Alineja a) i b)  naziv domena se briše odmah po primitku zahtjeva odnosno naloga.

(3) U slučaju iz člana 27. Stav 1) alineja h) i alineja i) naziv domena se briše odmah po saznanju.

(4) Nakon izvršenog brisanja podaci o nazivu domena se anonimiziraju i ostaju sačuvani u svrhu statističkih analiza registra.

(5) Akcijom brisanja naziv domena postaje slobodan, što znači da ga može registrovati svako drugo zainteresovano lice iz člana 6. Opštih uslova

 

DIO PETNAESTI - PRAVA I OBAVEZE REGISTRANTA

 

Član 30.
(Prava i obaveze)(1) Registracijom naziva domena registrant stiče i preuzima odgovarajuća prava i obaveze, kako slijedi: 

a) registrant je dužan je isti koristiti samo u svrhu za koju je registrovan;
b) registrant je dužan naziv domena koristiti na uobičajeni način, u skladu sa usvojenim standardima i preporukama međunarodnih organizacija internetske zajednice;
c) registrant je dužan naziv domena koristiti na način da ne krši zakone i druge propise države Bosne i Hercegovine, da ne krši prava trećih lica, te da poštuje princip zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi;
d) registrant je dužan poštivati i provoditi tehničke preporuke registra i registrara;
e) registrant je dužan registru dostavljati promjene podataka o sebi, administrativnom, tehničkom ili kontaktu za plaćanje, te o svrsi u koju će koristiti naziv domena;
f) registrant je dužan sarađivati s registrom o pitanjima u vezi sa ograničavanjem i sprečavanjem aktivnosti koje predstavljaju zloupotrebu naziva domena i nanose štetu .ba domenu;
g) registrant mora osigurati tehničke uvjete za konekciju naziva domena;
h) registrant ima pravo da u svakom pogledu organizira, koristi i upravlja domenskim prostorom unutar svog dodijeljenog naziva domena, pri čemu registar preporučuje primjenu odredaba Opštih uslova.

 

DIO ŠESNAESTI - ODGOVORNOST

 

Član 31.
(Predmet odgovornosti)(1) Registrant  je u potpunosti i samostalno odgovoran za:

a) izbor naziva domena;
b) zakonitost izbora i korištenja naziva domena;
c) eventualne povrede prava trećih lica uzrokovane izborom i korištenjem naziva domena (osobito povrede prava na ime, firmu, žig i druga prava intelektualnog vlasništva),
d) vjerodostojnost i ispravnost podnesenih dokumenata i podataka;e) eventualnu štetu prouzrokovanu trećim licima izborom ili upotrebom naziva domena;
f) eventualni sadržaj i informacije koje se nalaze ispod određenog naziva domena i njihovu usklađenost sa zakonskim propisima;
g) za svaku eventualnu zloupotrebu dodijeljenog i aktiviranog naziva domena;
h) za sve propuste i prekršaje ovih Opštih uslova, dobrih namjera korištenja naziva domena i interneta uopće, a posebno za otklanjanje neprimjerenih sadržaja dostupnih putem dodjeljenog naziva .ba domena, bilo da takvi sadržaji pripadaju njemu ili trećem licu kojem je na bilo koji način omogućio raspolaganje nazivom domena.


Član 32.
(Administracija .ba domena) (1) Registar će obavljati administraciju .ba domena u skladu sa međunarodnim preporukama u oblasti registracije domena i osiguravajući kvalitet svojih usluga uz dužnu profesionalnu savjesnost.

(2) Registar je odgovoran za ispravan rad servisa osim u slučajevima više sile. 

(3) Registar neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu u vezi sa registracijom ili korištenjem bilo kojeg naziva domena ili u vezi sa upotrebom registrovih web stranica ili software, niti za bilo kakvu štetu zbog tehničkih problema rezultiranih registracijom ili deaktivacijom poddomena. Registrant može podnijeti prigovor na rad Registra u pisanoj formi na adresu koja je naznačena na službenoj stranici registra.

(4) Registar ne vrši provjeru zakonitosti naziva domena koje registrant izabere i nije odgovoran prema trećim licima i/ili prema registrantu za eventualnu povredu njihovih prava i/ili eventualnu štetu i/ili troškove nastale kao posljedica registracije i korištenja naziva domena i/ili kao posljedica spora između registranta i trećeg lica.

 

Član 33.
(Spor) (1) U slučaju spora u vezi sa nekim nazivom domena registar ne djeluje kao arbitražno tijelo. Ukoliko se u vezi sa nazivom domena pokrene sudski postupak, registar će taj naziv domena staviti u status čekanja do isteka zakupa.

 

DIO SEDAMNAESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 34.
(Izmjene i dopune) (1) Sve izmjene i dopune Opštih uslova donosi u pisanom obliku Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu. 


Član 35. 
(Stupanje na snagu) (1) Opšti uslovi stupaju na snagu i počinju se primjenjivati osmi (8) dan od dana objavljivanja u „Službenom listu Bosne i Hercegovine“. Stupanjem na snagu Opštih uslova prestaje važiti Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba  (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 71/12).

(2) Svi nazivi domena koje je registar/registrar registrirao prije dana stupanja na snagu ovih Opštih uslova ostaju registrovani i nadalje bez obzira na njihovu moguću neusklađenost s odredbama ovih Opštih uslova, a registranti tih naziva domena imaju ista prava i obaveze kao i registranti naziva domena registrovanih u skladu s ovim Opštim uslovima.

 

 

Povezani tekstovi


OCTOBER 04, 2022

Izmjene Opštih uslova - 9. 9. 2022.

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .BA 

OCTOBER 04, 2022

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA

FEBRUARY 25, 2022

Novi portal www.nic.ba

Predstavljamo novi nic.ba portal. Pored izmjenjenog izgleda nove funkcionalnosti su također predmet ove promjene. Od novih funkcionalnosti izdvajamo promjene u dijelu pregleda naziva domena, u dijelu vođenja podataka o uplatama, unos IPV6 adresa kao glue recorda za name server. Pored pomenutih, u